Privacy & Cookie Statement Running Dinner 2018

In dit Privacy & Cookie Statement lees je hoe Stichting Running Dinner persoonsgegevens verwerkt onder andere teneinde haar dienstverlening te ondersteunen en te verbeteren.

1 Verzameling persoonsgegevens

Stichting Running Dinner verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 1. op eigen website (www.running-dinner.nl) (hierna: de Website). Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat jij je inschrijft voor nieuwsbrieven, jij een contactformulier verstuurt, jij deelneemt aan prijsvragen, of gegevens deelt via sociale mediakanalen en / of apps van Stichting Running Dinner;
 2. op evenementen van Stichting Running Dinner. Hierbij kan je denken aan cameraregistraties van evenementen voor veiligheidsdoeleinden.

2. Welke persoonsgegevens

Stichting Running Dinner verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens:

 1. Account- en NAW-gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
 2. door jou gedeelde gegevens via sociale mediakanalen of apps van Stichting Running Dinner;
 3. jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen.

3. Doeleinden en rechtvaardigingsgronden

 1. het uitvoeren en het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen, waaronder alle communicatie aan jou om evenementen optimaal te laten verlopen alsmede de veiligheid van die evenementen te bewaken;
 2. het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Hierbij moet je denken aan de situatie dat jij een toegangsbewijs hebt aangeschaft voor een evenement van Stichting Running Dinner, en in dat verband diensten op het gebied van de organisatie van evenementen afneemt van Stichting Running Dinner;
 3. het handhaven van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op toegangsbewijzen van evenementen van Stichting Running Dinner, inclusief het beheren van toegang tot evenementen;
 4. ticketdistributie en betalingsverwerking;
 5. ter ondersteuning van de klantenservice;
 6. het versturen van aanbiedingen ter zake door Stichting Running Dinner georganiseerde evenementen, waaronder mede wordt begrepen het versturen van gerichte aanbiedingen op grond van jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen (direct marketing op basis van profiling), één en ander voor zover jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 7. het analyseren van data – waaronder de verrijking en samenvoeging met andere data - en het doen van marktonderzoek om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, te verbeteren of te personaliseren.
Stichting Running Dinner gebruikt jouw gegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Zoals hierboven aangegeven is het overgrote deel van de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot evenementenbezoek. De restcategorie (direct marketing op basis van profiling) geschiedt alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Stichting Running Dinner verwijst jou door naar hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement voor een uitvoerige beschrijving van jouw rechten. Indien jij geen toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat jij aanbiedingen van BOD ontvangt, maar zullen deze aanbiedingen niet zijn toegespitst op jouw persoonlijke voorkeur.

4. Duur bewaring persoonsgegevens

Stichting Running Dinner bewaart persoonsgegevens - in een vorm die het mogelijk maakt om jou te identificeren - niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Running Dinner neemt met inachtneming van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onbevoegde toegang.

6. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Stichting Running Dinner kan jouw persoonsgegevens delen met partijen die zij onder haar verantwoordelijkheid inschakelt bij het uitvoeren van haar dienstverlening (bewerkers), zoals de deelnemende restaurants. Stichting Running Dinner sluit met deze partijen een zogenaamde bewerkersovereenkomst teneinde te verzekeren dat deze derden jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Voor de opslag van data kan Stichting Running Dinner dienstverleners inschakelen die jouw persoonsgegevens opslaan op servers die zijn gelegen buiten de Europese Unie. Stichting Running Dinner zal van dergelijke opslagdiensten uitsluitend gebruik maken indien 1) deze derden zijn aangesloten bij het “U.S.-EU Privacy Shield Framework” en 2) kan worden gecontracteerd op grond van zogenaamde “Modelclausules” om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Buiten deze omschreven gevallen verstrekt Stichting Running Dinner geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet verplicht is.

7. Websites derden

Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden. Bij deze derden kan je bijvoorbeeld denken aan partners van Stichting Running Dinner, sponsors, leveranciers, adverteerders en social media kanalen. Op de websites van deze derden kan je terecht komen door te klikken op hyperlinks of social media buttons op de websites van Stichting Running Dinner. Stichting Running Dinner heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden en / of op de manier waarop deze derden en / of websites en / of hun beheerders persoonsgegevens verwerken. De websites van 4 derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor Stichting Running Dinner niet verantwoordelijk is. Stichting Running Dinner adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

8. Opvragen en wissen persoonsgegevens; intrekken toestemming

Je kunt Stichting Running Dinner verzoeken om aan jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens, deze te rectificeren, te wissen of de omvang van de verwerking daarvan te beperken. Tevens heb je het recht om bij Stichting Running Dinner bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om BOD te verzoeken jouw gegevens aan jou over te dragen in een gangbare datastandaard. De contactgegevens van Stichting Running Dinner vind je onderaan dit Privacy & Cookie Statement. Voor zover jij toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van aanbiedingen gebaseerd op jouw voorkeuren, heb je altijd het recht om de deze toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar info@running-dinner.nl met in de onderwerpregel “Toestemming profiling & direct marketing UIT”. Ieder elektronisch bericht dat jij ontvangt van Stichting Running Dinner bevat de mogelijkheid om je af te melden voor de betreffende dienst, zoals nieuwsbrieven of aanbiedingen ter zake door Stichting Running Dinner georganiseerde evenementen. Na afmelding ontvang jij geen informatie of aanbiedingen meer van Stichting Running Dinner. Indien jij het niet eens bent met de manier waarop Stichting Running Dinner jouw verzoeken onder hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement afhandelt, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies

Op de Websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van de Websites worden meegezonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieronder lees je welke cookies Stichting Running Dinner gebruikt en met welk doel dat gebeurt. Analytische Cookies Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren op welke manier de Websites worden gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, vanuit welke delen van Nederland dit gebeurt, enzovoorts. Dit gebeurt enerzijds om de werking van de Websites te verbeteren en anderzijds om kennis te verzamelen over de interesses van de gebruikers van de Websites. Stichting Running Dinner gebruikt hiervoor Google Analytics. Stichting Running Dinner volgt de handleiding voor privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieruit volgt onder meer dat Stichting Running Dinner een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google op grond waarvan de Google Analytics cookies op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. Bovendien worden de laatste drie cijfers van jouw IP-adres niet meegestuurd naar Google en worden de Google Analytics gegevens niet gedeeld met Google. Social Media Cookies Jij kunt onderdelen van de Websites delen via social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. De websites van deze social media gebruiken cookies om dit mogelijk te maken. Deze websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor Stichting Running Dinner niet verantwoordelijk is. Stichting Running Dinner adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

10. Wijziging Privacy & Cookie Statement

Stichting Running Dinner heeft te allen tijde het recht om dit Privacy & Cookie Statement eenzijdig te wijzigen. Stichting Running Dinner plaatst altijd de laatste wijzigingsdatum onder dit Privacy & Cookie Statement. Stichting Running Dinner raadt jou aan regelmatig te controleren of dit Privacy & Cookie Statement is gewijzigd.

11. Contactgegevens Stichting Running Dinner

Indien je vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, dan kan je contact opnemen met:

 • Stichting Running Dinner
 • Zwaluwenburg 24
 • 3328CN DORDRECHT
 • info@running-dinner.nl